Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

10 september 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.693 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 477.590 306
  2.1 Vorderingen op het IMF 210.102 382
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.489 −77
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.917 70
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.561 −519
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.561 −519
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.211.778 322
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 319 303
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.211.440 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 19 19
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 32.898 −2.461
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.613.073 17.004
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.430.684 17.840
  7.2 Overige effecten 182.389 −836
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 315.081 478
Totaal activa 8.222.733 15.199
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.501.984 1.145
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.567.522 24.286
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.743.978 16.014
  2.2 Depositofaciliteit 821.444 8.464
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.099 −191
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.556 −6.909
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 731.813 −4.469
  5.1 Overheid 617.560 90
  5.2 Overige verplichtingen 114.254 −4.559
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 286.695 700
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.414 104
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.780 −131
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.780 −131
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 174.656 0
10 Overige passiva 314.332 473
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.392 0
Totaal passiva 8.222.733 15.199
Annexes
14 September 2021
百度